Untitled Document

Untitled Document
  ยินดีต้อนรับสู่คณะพยาบาลศาสตร์
  ข่าวสาร อ่านทั้งหมด

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศสาขาการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่ม พยาบาลเพื่อชุมชน จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในชุมชน

ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษดา รุ่งอารีย์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นเพชรเจียระไน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ในหัวข้อ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และจะเข้ารับรางวัลในการประชุมกีฬาสถาบันพยาบาลครั้งต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ผ่านการตรวจรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง 4 ปีการศึกษา จากคณะกรรมการสภาการพยาบาล

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2556

ตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นเพชรเจียระไน คว้ารางวัลชนะเลิศด้านงานวิจัยและด้านนวตกรรม

Untitled Document