100491 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก ...

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ๑๔๑ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ ดังนี้ ...

ติดต่อคณะ

ติดต่อสอบถามทางคณะเราได้ที่ ...


ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางคณะและวิทยาลัย)

กิจกรรมต่างๆ ของทางคณะ

เรียนรู้ให้เป็นคนเก่ง คนกล้า คนดี มีความสุข กับ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี 2560

มโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พิธีก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (SLC NS '31)