100491 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก ...

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ๑๔๑ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ ดังนี้ ...

ติดต่อคณะ

ติดต่อสอบถามทางคณะเราได้ที่ ...


ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางคณะและวิทยาลัย)

กิจกรรมต่างๆ ของทางคณะ

คู่มือการลงทะเบียน ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

พิธีมอบประกาศนียบัตร "ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11-12"

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

รวมเหตุการณ์ประทับใจงานรับปริญญา 2559 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์