100491 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก ...

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ๑๔๑ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ ดังนี้ ...

ติดต่อคณะ

ติดต่อสอบถามทางคณะเราได้ที่ ...


ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางคณะและวิทยาลัย)

กิจกรรมต่างๆ ของทางคณะ

รวมเหตุการณ์ประทับใจงานรับปริญญา 2559 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Nice X'mas & Nice SLC's Family 2017 ครั้งที่ 6 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เรียนรู้ให้เป็นคนเก่ง คนกล้า คนดี มีความสุข กับ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี 2560