กลุ่มวิชา หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ๑๔๑ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๑ หน่วยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา ๑๘ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๐๕ หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๒๘ หน่วยกิต
- วิชาชีพ ๗๗ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต