กลุ่มวิชา หลักสูตร


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) พย.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.N.S

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560]

โครงสร้างของหลักสูตร พ.ศ. 2560

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 14 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หน่วยกิต
- วิชาชีพ [ ภาคทฤษฎี 40 หน่วยกิต และ ภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต ] 76 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565]

โครงสร้างของหลักสูตร พ.ศ. 2565

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
- วิชาชีพ [ ภาคทฤษฎี 36 หน่วยกิต และ ภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต ] 72 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต