กลุ่มวิชา หลักสูตร

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) พย.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.N.S

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565]

โครงสร้างของหลักสูตร พ.ศ. 2565

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
- วิชาชีพ [ ภาคทฤษฎี 36 หน่วยกิต และ ภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต ] 72 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomed: PLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนบัณฑิตสามารถ :
1. แสดงออกพฤติกรรมคุณธรรม 12 ประการ
2. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3. ปฏิบัติการพยาบาล การผดุงครรภ์ องค์รวมทุกช่วงชีวิต การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
5. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการพยาบาล และการ ผดุงครรภ์
6. ออกแบบการปฏิบัติการพยาบาลและการจัดการทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
7. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง