ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก โดยมีปรัชญาพื้นฐาน คือ “ เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น ” วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามหลักธรรมแห่งพระเยซูเจ้าในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีความชำนาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั้งรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประกอบวิชาชีพด้วยความรักและมีเมตตาธรรมเป็นพื้นฐาน ยอมรับในศักดิ์ศรีของบุคคล เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปีการศึกษา 2528

history