มุมเกียรติยศศิษย์เก่า

1. ดร.กุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล (นามสกุลเดิม รุ่งวารินทร์)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 1
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2532
ปัจจุบันทำงาน : อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ : รางวัลเชิดชูเกียรติ เซอร์อาเดลา สิวลี พิศุทธิ์สินธพ
คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

2. รศ.ดร.วิภาวรรณ เพ็ญสุขสันต์ (นามสกุลเดิม ชะอุ่ม)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 2 ชื่อรุ่น สายธาร
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2533
ปัจจุบันทำงาน : คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน) สถานที่ทำงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานดีเด่น :
1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล โดย สภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา
2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา ประเภททุนปริญญาเอกในร่วมต่างประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยแบ่งเป็น
2.1 การศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
2.2 การศึกษาในต่างประเทศ (Visiting Scholar) ใน Multidisciplinary International Research Training (MIRT) Program, School of Public Health, University of Washington, Seattle, USA.
2.3 การนำสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) ในการประชุมวิชาการ Harm Reduction, Liverpool, United Kingdom.
รางวัลที่ได้รับ :
1. ด้านการเรียน
1.1 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ครบ 25 ปี พ.ศ. 2553
1.2 รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2533
1.3 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคทฤษฎี) วิทยาลัย พยาบาลเซนต์หลุยส์ปี พ.ศ. 2533
1.4 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปฏิบัติ) วิทยาลัย พยาบาลเซนต์หลุยส์ปี พ.ศ. 2533
1.5 รางวัลนักเรียนดีเด่น ประเภทความประพฤติดีเด่น โรงเรียนศึกษานารี ปี พ.ศ.2529
2. ด้านผลงานทางวิชาการ
2.1 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประเภทการนำเสนอด้วยวิธีบรรยาย (Oral presentation) เรื่อง “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มกลุ่มเสี่ยง: กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี.” ในการประชุมวิชาการ The Annual Academic Conference of Faculty of Nursing, Thammasart University on “Intergeneration for Health Promotion,” December 2005.
2.2 รางวัลทีมที่ปรึกษาดีเด่นในโครงการ ITB ระยะที่ 2 (ITB Project; phase2 nd) กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 (เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องระบบ คุณภาพของสถานประกอบการ)
2.3 รางวัลทีมที่ปรึกษาดีเด่นในโครงการ SME (13) ระยะที่ 4(SME Project13; phase4th) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 (เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง ระบบคุณภาพของสถานประกอบการ) คติประจำใจ “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน”

3. รศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 2 ชื่อรุ่น สายธาร
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2533
ปัจจุบันทำงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก (นามสกุลเดิม งามสระคู)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 2 ชื่อรุ่น สายธาร
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2533
ปัจจุบันทำงาน : เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประจำปี 2557 ประเภทวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
2. รางวัลผลงานดีมากแบบโปสเตอร์ กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) พ.ศ. 2560
โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. รางวัลเชิดชูเกียรติ เซอร์อาเดลา สิวรี พิสุทธิ์สินธพ ประจำปีการศึกษา 2559 s
คติประจำใจ : อดทนและพยายาม เพื่อความสำเร็จ

5. ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 2 ชื่อรุ่น สายธาร
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2533
ปัจจุบันทำงาน : นักวิจัย และที่ปรึกษาอิสระ ภายใต้โครงการวิจัยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษ :
1. วิชาการวิเคราะห์กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. วิชา Issues in Consumer Behavior Research หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. Special Topics in Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. วิชาการจัดการธุรกิจเชิงเปรียบเทียบ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. วิชาการตลาดธุรกิจสื่อบันเทิง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง สถาบันกันตนา
6. วิชา Social Enterprise, วิจัยธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักสูตร Executive MBA มหาวิทยาลัยเนชั่น
7. การประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. โครงงานปริญญาบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. การบริหาร: ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา, กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 2538-2544
2. การนำเสนอผลงานวิชาการ
  • Laphasrada Changkaew, Pakpachong Vadhanasindhu, Damrong Thawesaengskulthai and Achara Chandrachai. (2011). “New service development model in Healthcare services”. Proceedings of The 12th International Research Symposium on Service Excellence in Management, Cornell University, New York, pp.363-372.
  • Laphasrada Changkaew, Pakpachong Vadhanasindhu, Damrong Thawesaengskulthai and Achara Chandrachai. (2011). “Service Innovation Types and Factor influencing service innovation in Healthcare services”. The 20th Annual Frontiers in Service Conference, June 30 – July 3, 2011, Fisher College of Business, The Ohio State University, Columbus, Ohio.
  • Laphasrada Changkaew, Pakpachong Vadhanasindhu, Damrong Thawesaengskulthai and Achara Chandrachai. (2012). “Sustainable of Hospital service innovation under sufficiency Economy Philosophy in Thailand”. POM 23rd Annual Conference, 20-23 April, 2012, Chicago, Illonois.
  • Kusuma Pasanake, Laphasrada Changkaew, Pakpachong Vadhanasindhu and Achara Chandrachai. (2012). “Innovation Management Framework in the group of Thailand’s Private Hospital: case study”. POM 23rd Annual Conference, 20-23 April, 2012, Chicago, Illonois.
คติประจำใจ : เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน

6. อาจารย์กาญจนา พิบูลย์

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 3
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2534
ปัจจุบันทำงาน : อาจารย์ประจำภาควิชา สุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัล Organization and Award or Honor Date Bounce Medal: Poster Presentation from SUT Medical Health Conference, 2013: Tranformative Health Care form Theory to Practice Partial Visiting Scholaship Program: The College of Nursing, University of Tennessee,2008-2009
2. Bounce Medal-Poster Prtesentation from The Eastern Regional Conference,2004
คติประจำใจ : การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง และเอื้อเฟื้อต่อสังคม

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 3
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2534
ปัจจุบันทำงาน : ประธานหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. บุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัย ปี 2558
2. รางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น แม่ใสโมเดล ระบบสุขภาพชุมชน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2560
3. รางวัลต้นแบบการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม จากคณะกรรมการประเมินบทความประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2559

8. คุณสุกฤตา (ชื่อเดิม สุริยา ) สีบานเย็น

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 15 ชื่อรุ่น นทีกานต์
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2546
ปัจจุบันทำงาน : นักวิชาการ พยาบาลชำนาญการ กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
คติประจำใจ : แค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็เปลี่ยน

9. คุณรวิวรรณ จันทร์สว่าง (นามสกุลเดิม เทียบสี)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 16 ชื่อรุ่น ตะเกียง
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2547
ปัจจุบันทำงาน : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลยโสธร
คติประจำใจ : Just do it

10. คุณภาริณี ภักดี

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 16 ชื่อรุ่น ตะเกียง
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2547
ปัจจุบันทำงาน : พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. วิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
2. จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs
คติประจำใจ : ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจแล้วผลที่ได้จะออกมาดีเอง

11. นางสินีนาถ ม่อมพะเนาว์ (นามสกุลเดิม นาคบุตรศรี)

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 16 ชื่อรุ่น ตะเกียง
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2547
ปัจจุบันทำงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร)
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขดีเด่น
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

12. คุณจันทิมา สว่างเนตร

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 17 ชื่อรุ่น อรุโณทัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
ปัจจุบันทำงาน : พยาบาลเวรตรวจการณ์ /ICN โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จังหวัดเพชรบุรี
คติประจำใจ : ประสบการณ์สอนให้คนเรามีการเรียนรู้

13. คุณพรชนก กลิ่นนิรัญ

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 17 ชื่อรุ่น อรุโณทัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
ปัจจุบันทำงาน : ผู้ตรวจการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

14. คุณเกศรินทร์ ไชยสาร

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 17 ชื่อรุ่น อรุโณทัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
ปัจจุบันทำงาน : Advanceed registered nurse practitioner (ARNP) Lakeland regional health
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. ได้ตำแหน่ง Nurse of the year 2014

15. คุณนิภาพรรณ โชติกาญจนเรือง

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 17 ชื่อรุ่น อรุโณทัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
จบเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ศิริราช ปีการศึกษา 2548 เกรดเฉลี่ย 4.00 กำลังศึกษาปริญญาโท สาขา Adult Nursing ที่คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันทำงาน : หัวหน้าทีมพัฒนาคุณภาพ ผู้ป่วยติดเชื้อ (care team sepsis) แผนกสำนักมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
คติประจำใจ : รู้ว่าดีก็ทำเลย

16. คุณวิชชุดา ภิรมย์เบี้ยว

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 18
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2549
ปัจจุบันทำงาน : พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาล BNH
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. วิทยากรในการอบรม AO trauma Thailand
2. เป็นคณะกรรมการห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

17. นายกฤษดา รุ่งอารีย์

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 28 ชื่อรุ่น เพชรเจียระไน
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2559
ปัจจุบันทำงาน : พยาบาล แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. ได้รางวัลชนะเลิศการออกแบบโลโก้ งานกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
คติประจำใจ : ซื่อสัตย์ ไม่โกง และจงรักษาคำพูดของตนเอง

18. นางสาวรุ่งทิพย์ เพียงลิ้ม

ศิษย์เก่ารุ่นที่ : 12 ชื่อรุ่น กาญจน
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2544
ปัจจุบันทำงาน : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานที่ทำงาน คลินิกสุขภาพจิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. 1. บุคคลดีเด่นผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในงานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
คติประจำใจ : อุปสรรคทุกอย่างจะทำให้เราเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ