มุมเกียรติยศศิษย์เก่า

1. นางสาวกาญจนา สุภาสูรย์

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แอธเลติคฟิสิคเยาวชนหญิง และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ดอกแก้วเกมส์)

2. นางสาวกัญญาณี หนูเอียด

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

3. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ปี กศ. 59 จำนวน 12 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ

3. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 12 คน ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภท นวตกรรมงานอิเล็คโทรนิกส์และงานประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวตกรรมทางการพยาบาลสาขาเทคโนโลยี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา และบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ” ดังนี้

3.1 รางวัลชนะเลิศ เรื่อง นวตกรรมเพื่อป้องกันปลายเท้าตก Motion of foot drop

- นายวัชระ สุพิมล
- นางสาวพิมพ์มาดา พชรปกรณ์ศิลป์
- นางสาวขวัญมนัส รุ่งอุทัย

3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องนวัตกรรมกลุ่มแผ่นป้องกันแผลกดทับจากสายออกซิเจน

- นางสาวบุณยวีร์ หทัยผ่องเพ็ญ
- นางสาวสิริยากร ธาราศิลป์
- นางสาวกชกานต์ แก่นจำปา
- นางสาวฉัตริกา พลภูงา
- นางสาวเทวีภร งาสิทธิ์
- นางสาวสุธิณี สายยืด

3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Application เสริมพลังมือ

- นางสาวณัฐริกา จันทราพูน
- นางสาวมลฤดี ทองรส
- นางสาววริษา ทองทิพย์

ภาพกิจกรรมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา และบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ


4. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนและจัดทำโครงการ”กระทิงแดงU Project” ปี 3 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข จากบริษัทกระทิงแดง จำกัด จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดา