มุมเกียรติยศอาจารย์ปัจจุบัน

1. ดร.กุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล (นามสกุลเดิม รุ่งวารินทร์)

ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัลเชิดชูเกียรติ เซอร์อาเดลา สิวลี พิศุทธิ์สินธพ ปีการศึกษา 2558
คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

2. อาจารย์กิติยา สมุทรประดิษฐ์

ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัล ครูดีศรีสังคม จากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ปีการศึกษา 2553
2. บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2557
3. รางวัลเชิดชูเกียรติ เซอร์อาเดลา สิวลี พิศุทธิ์สินธพ ปีการศึกษา 2558
คติประจำใจ : I can do everything through Him who gives me strength “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (Philippians 4 : 13)

3. อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน

ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัลบุคลากรด้านวิชาการ จากวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2541
คติประจำใจ : ทำในสิ่งที่รักและชอบ จะทำให้ชีวิตมีความสุข