บริการวิชาการ

บริการวิชาการแต่ละปีการศึกษา

  1. สร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (ในชุมชนห้องเย็นร่วมกับวิทยาลัย)
  2. โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนคาทอลิก
  3. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรตามความต้องการของสังคม “ วันพยาบาลแห่งชาติ”
  4. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรตามความต้องการของสังคม “ วันเด็กแห่งชาติ ” ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง (โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย ใจ เด็กและครอบครัวร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง)
  5. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรตามความต้องการของสังคม “ วันพยาบาลสากล” (โครงการ๑๒ พฤษภาเชิดชู คุณค่า วันพยาบาลสากล)
  6. โครงการส่งเสริมสุขภาพตามคลื่นวิทยุ 98.75