ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

วัตถุประสงค์ของคณะ

วัตถุประสงค์ของคณะ

  1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการทางด้านสุขภาพของสังคมและทางด้านบุคลากรของวิชาชีพการยาบาล
  2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับดุดมศึกษาของชาติในทุกหลักสูตร
  3. ให้บริการวิชาการและบริการการพยาบาลแก่สังคมระดับบุคคล ชุมชน และหน่วยงาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
  4. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาล
  5. สืบสานและสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและสร้างจิตสำนึกความเป็นคนไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  6. การสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายทางวิชาการที่ให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ