ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์กรโดยใช้แนวคิดจิตตาภิบาล เพื่อการบริการองค์กรพยาบาล

         วันที่ 18 ก.พ.2567 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการองค์กรโดยใช้แนวคิดจิตตาภิบาล เพื่อการบริการองค์กรพยาบาล บุคลากรสุขภาพ และหน่วนงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
https://www.facebook.com/photo/?fbid=712973234337663&set=pcb.712973297670990