ผู้บริหารและคณาจารย์

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

คณาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มวิชา

— กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ —

— กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ —

หัวหน้ากลุ่มวิชา
ดร. รตา ศรีสอาด

ผู้ช่วยอาจารย์
นางสาว ณนิตา พิศเพลิน