ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะฯ

        คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก โดยมีปรัชญาพื้นฐาน คือ “ เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น ” วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามหลักธรรมแห่งพระเยซูเจ้าในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีความชำนาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั้งรอบรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถประกอบวิชาชีพด้วยความรักและมีเมตตาธรรมเป็นพื้นฐาน ยอมรับในศักดิ์ศรีของบุคคล เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการศึกษาค้นคว้า และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปีการศึกษา 2528

        การพยาบาล เป็นวิชาชีพที่มุ่งบริการการดูแลช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการทั้งภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยด้วยความเอื้ออาทร โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งในด้าน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน แก่ บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการดูแลให้หายจากการเจ็บป่วยและการฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นสถาบันการศึกษา พยาบาลที่มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ มีเมตตาธรรม ความเอื้ออาทร การส่งเสริมคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มุ่งให้บริการสังคมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับชาติและนานาชาติ

เอกลักษณ์ของหลักสูตร

        หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล - บัณฑิตจบแล้วมีงานทำ 100% ทั้งในและต่างประเทศ มีโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือรองรับ อาทิ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา เน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบ บูรณาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษา มีโอกาสได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จดีเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ เป็น “พยาบาลมืออาชีพ”

เส้นทางอนาคต

        พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ ทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบธุรกิจบริการดูแลเด็ก และผู้สูงอายุอิสระ นักวิชาการด้านการพยาบาล และสุขภาพ นักวิจัยด้านการพยาบาล 1 ประกอบวิชาชีพอาจารย์พยาบาล ผู้บริหารการ พยาบาลโดยศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านสาขาการบริหารการพยาบาล และสาขาการพยาบาลขั้นสูง