ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นคณะหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก โดยมีปรัชญาพื้นฐานคือ “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น”

เพิ่มเติม

การศึกษาและหลักสูตร

January 2, 2562

ปริญญาตรี


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2565 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะศตวรรษที่ 21 อธิบายโดยใช้ ตัวย่อ “SLC NURSE” ดังนี้

เพิ่มเติม

January 2, 2562

หลักสูตรระยะสั้น


Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.

เพิ่มเติม

January 2, 2562

ปริญญาโท


หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล มีความเชื่อว่า ภาวะผู้นำและ การบริหารทางการพยาบาล เป็นทักษะที่พัฒนาได้โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์การบริหารศาสตร์ การพยาบาล และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าผู้บริหารทางการพยาบาลที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่ความดี ใช้ภาวะผู้นำในการบริหารการพยาบาลด้วยความรัก องค์กร ประเทศชาติ วิชาชีพ บุคลากรสุขภาพ และผู้ใช้บริการ โดยเคารพศักดิ์ศรีความ​เป็นมนุษย์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ทักษะความคิดเชิงระบบ รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความไวต่อการปรับตัว ยืดหยุ่น

เพิ่มเติม

January 2, 2562

สมัครเรียน


Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.

เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร

Sed a repudiandae impedit voluptate nam Deleniti dignissimos perspiciatis nostrum porro nesciunt

ศิษย์เก่า

สนใจเข้าศึกษา...

สมัครเรียน