ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

"สุขใจ ใฝ่รู้ ดูแลเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำสุขภาพสังคม"

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่าง สมบูรณ์ มีเมตตาธรรม ความเอื้ออาทร และส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์ มุ่งให้บริการสังคมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องสู่ระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

  1. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลประเภทต่างๆ ให้กับประเทศไทยและนานาชาติ
  2. ให้บริการแก่สังคม ทั้งด้านวิชาการและบริการดูแลสุขภาพ
  3. ทำการวิจัยด้านสุขภาพและการพยาบาล
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย