ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับปีการศึกษา 2565-2569)

1. ชื่อหลักสูตร

          (ภาษาไทย) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)

          (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)


2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

          ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
          ชื่อย่อ : พย.บ.

ภาษาอังกฤษ

          ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
          ชื่อย่อ : B.N.S.


3. วิชาเอก

          -ไม่มี-


4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
วิชาชีพ 72 หน่วยกิต
(ภาคทฤษฎี 36 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

5. ปรัชญาของหลักสูตร

          คณะพยาบาลศาสตร์มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใช้ศาสตร์และศิลปะในการดูแลสุขภาวะของบุคคล ด้วยความรักและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยที่พยาบาลเองต้องตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความรักและเมตตา คุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเจตนารมณ์ของการรักและรับใช้ไปสู่ผู้รับการพยาบาล การพยาบาลครอบคลุมมิติของการดูแลช่วยเหลือ การบำบัดรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นองค์รวมของบุคคล พยาบาลจึงต้องเป็นผู้มีสุขภาวะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถส่งผ่านความรักและเมตตาสู่ผู้รับการพยาบาลได้


6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objectives: PEOs)

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ :

  1. มีความรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ ดำรงตนตามคุณธรรม 12 ประการ เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และศรัทธาต่อวิชาชีพ
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประสิทธิภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  3. ปฏิบัติการพยาบาล การผดุงครรภ์ แบบองค์รวมทุกช่วงชีวิต การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  4. ออกแบบการบริการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยบูรณาการการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล
  5. มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  6. คงไว้ซึ่งสุขภาวะของตนเอง เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  7. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยของชาติ จิตอาสาและพลเมืองโลก

7. ระยะเวลาศึกษา

          ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สมัครเรียนเลย

สมัครเรียน