ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6755304 nurse@slc.ac.th

ระดับปริญญาโท

ปรัชญาของหลักสูตร

         หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล มีความเชื่อว่าภาวะผู้นำและ การบริหารจัดการเป็นทักษะที่พัฒนาได้โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์การบริหารศาสตร์ การพยาบาล และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายสุขภาพและประสบการณ์ของผู้เรียนในการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางาน บุคลากร การบริหารจัดการ วิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพและสังคม

        หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล มีความเชื่อว่าผู้บริหารทางการพยาบาลที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่ความดี ใช้ภาวะผู้นำในการบริหารการพยาบาลด้วยความรัก องค์กร ประเทศชาติ วิชาชีพ บุคลากรสุขภาพ และผู้ใช้บริการ โดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ทักษะความคิดเชิงระบบ รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความไวต่อการปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับ สหวิชาชีพ สหวิทยาการ วิชาชีพข้ามศาสตร์ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นนักปฏิบัติบริหารที่มี ธรรมาภิบาล การจัดการทรัพยากรทางการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ


ความสำคัญของหลักสูตร

        หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตผู้บริหารทางการพยาบาลทั้งระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับอำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การใช้ภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์แนวทางการบริหารทางการพยาบาลโดยการบูรณาการศาสตร์ทางการบริหาร ร่วมกับศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สังคม นโยบายสุขภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนา สร้างองค์ความรู้ และ นวตกรรมทางการบริหารการพยาบาลที่ตอบสนองกับองค์กรพยาบาลและระบบสุขภาพที่เป็นพลวัตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล ในการบริหารการพยาบาล นำความรู้มาต่อยอดเพื่อการปฏิบัติการบริหาร ทางการพยาบาลแบบมืออาชีพ สามารถดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบไร้รอยต่อในระบบสุขภาพ สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพยาบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการเป็นสำคัญ


ระเบียบการรับสมัครและคำแนะนำในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา


ระเบียบการรับสมัครและคำแนะนำในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา


อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต


ประธานหลักสูตร

ดร. ปานตา อภิรักษ์นภานนท์

Dr. Panta Apiruknapanond

panta@slc.ac.th


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ภาคธูป

Associate Professor Dr. Maneerat Phaktoop

Maneerat@slc.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา อนุสันติ

Assistant Professor Dr. Suwanna Anusanti

suwanna@slc.ac.thอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต


ผศ. ดร. แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์

Assistant Professor Dr. Kaewtawan Sirilakananun

kaewtawan@slc.ac.th

ดร. กรรณิกา เจิมเทียนชัย

Dr. Kunnika Jermtienchai

Kunnika@slc.ac.th

ดร. กรรณิการ์ ศุภชัย

Dr. Miss Kannika Supachai

Kannika.s@slc.ac.th

รศ. ดร. จินตนา อาจสันเที๊ยะ

Assistant Professor Dr. Nanthaphan Chinlumprasert

jintana.a@slc.ac.th

ผศ. ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

Assistant Professor Dr. Nanthaphan Chinlumprasert

Nanthaphan@slc.ac.th

รศ. ดร. มาลีวัล เลิศสาครศิริ

Associate Professor Dr. Maleewan Lertsakornsiri

maleewan@slc.ac.th

ดร. รตา ศรีสอาด

Dr. Rata Srisa-art

rata@slc.ac.th

รศ. สุภาวดี เครือโชติกุล

Associate Professor Supawadee Kruachottikul

supawadee.k@slc.ac.th

รศ.ดร. สุวรรณี ละออปักษิณ

Associate Professor Dr. Suwannee Laoopugsin

suwannee@slc.ac.th

รศ. ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

Associate Professor Dr. Oraphun Lueboonthavatchai

oraphun@slc.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตร


คุณปัทม์ฐมา บุญประเสริฐ

Mrs. Pathama Boonprasert

ผู้ประสานงานหลักสูตร