ข้อมูลประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลีวัล เลิศสาครศิริ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา อุดมศึกษา
 • คณะ ครุศาสตร
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา สรีรวิทยา
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา ผดุงครรภ์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ (สตรีวัยรุ่นในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิด)
 • การศึกษา (อุดมศึกษา)
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ประกันคุณภาพการศึกษา

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100076