ข้อมูลประวัติ

ดร. สุดารัตน์ สุวารี

ตำแหน่ง
 • ผู้อำนวยการ
 • ประจำไม่ระบุ(เฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการ)

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
 • คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะ -
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลมารดาและทารก
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษา

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100095