ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ กิติยา สมุทรประดิษฐ์

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลมารดาและทารก
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100135