ข้อมูลประวัติ

ดร. มยุรา นพพรพันธุ์

ตำแหน่ง
 • รองคณบดี
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
 • คณะ ศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลอนามัยชุมชนและผดุงครรภ์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 • ระดับ สังคมวิทยามหาบัณฑิต
 • สาขา ประชากรศาสตร์
 • คณะ คณะรัฐศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลพื้นฐาน กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ การวิจัยทางการพยาบาล และการพยาบาลอนามัยชุมชน

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100198