ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา อนุสันติ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาพยาบาลมหาบัณฑิต

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา อุดมศึกษา
 • คณะ คณะครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา จิตวิทยาการแนะแนวการศึกษา
 • คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ระดับ คุรุศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลจิตเวช
 • คณะ คณะครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100206