ข้อมูลประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี ละออปักษิณ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การทดสอบและวัดผลการศึกษา
 • คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะ -
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ คณะวิทยาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา เทคโนโลยีสารนเทศ
 • คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ระดับ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การบริหารจัดการสาธารณะ
 • คณะ รัฐศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100231