ข้อมูลประวัติ

ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การทดสอบและวัดผลการศึกษา
 • คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะ -
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ คณะวิทยาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100231