ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 • คณะ ครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
 • คณะ คณะแพทยศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา อายุรศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100233