ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ

ตำแหน่ง
 • รองคณบดี
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลแม่และเด็ก
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • สาขา บริหารสาธารณสุข
 • คณะ คณะสาธารณสุข
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ระดับ พยาบาลศาสตร์
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100234