ข้อมูลประวัติ

ดร. รตา ศรีสอาด

ตำแหน่ง
 • หัวหน้ากลุ่มวิชา
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ Master of Science in Nursing
 • สาขา Nursing Leadership in Health Systems
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน Indiana University

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลอายุรศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ Doctoral of Philosophy in Nursing Science (International program)
 • สาขา Nursing Science
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • Nursing workforce, nurses’ intention to stay in nursing profession, และ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100257