ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ สุนีย์ อินทร์สิงห์

ตำแหน่ง
 • หัวหน้ากลุ่มวิชา
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลครอบครัว
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100268