ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทรัพย์ ศรีนวลนัด

ตำแหน่ง
 • หัวหน้ากลุ่มวิชา
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา สุขภาพจิต
 • คณะ แพทยศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • สุขภาพจิตและจิตเวชผู้ใหญ่

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100276