ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชา

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ปริญญาตรี
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา จิตวิทยาประยุกต์
 • คณะ คณะศิลปศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
100306