ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
 • ประจำ

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ