ข้อมูลประวัติ

ดร. กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลสาธารณสุข
 • คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • คณะ สาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลอนามัยโรงเรียน
 • การพยาบาลครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100380