ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล การุณงามพรรณ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา สรีรวิทยา
 • คณะ คณะแพทยศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100416