ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ การศึกษาดุษฏีบัณฑิต
 • สาขา การบริหารและการจัดการศึกษา
 • คณะ การศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

 • ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา บริหารธุรกิจ
 • คณะ บริหารธุรกิจ
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100426