ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี สมจิตต์

ตำแหน่ง
 • รองคณบดี
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา จิตวิทยาการปรึกษา
 • คณะ คณะจิตวิทยา
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100427