ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละเอียด แจ่มจันทร์

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา การอุดมศึกษา
 • คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การบริหารการพยาบาล
 • คณะ คณะครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • หลักสูตรและการสอน
 • การเรียนการสอนเพื่อสร้างนวตกรรมการพยาบาล
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การบริหารโครงการและการวิจัย
 • การบริหารพันกิจการบริการวิชาการ
 • การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
 • การพยาบาลแบบประคับประคอง

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100467