ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ธรรมนำศีล

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • คณะ สาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation Based Learning

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100469