ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา สรีรวิทยา
 • คณะ วิทยาศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลและอนามัย
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100508