ข้อมูลประวัติ

อาจารย์วัลลภา กิตติมาสกุล

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช
 • คณะ แพทย์ศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิททยาลัยธรรมศาสตร์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในเด็กและวัยรุ่น

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100522