ข้อมูลประวัติ

ดร. ปานตา อภิรักษ์นภานนท์

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาพยาบาลมหาบัณฑิต

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา บริหารธุรกิจ
 • คณะ บริหารธุรกิจ
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100542