ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ วาสนา รุ่งโรจน์วัฒนา

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100550