ข้อมูลประวัติ

รองศาสตราจารย์ สุภาวดี เครือโชติกุล

ตำแหน่ง
 • หัวหน้ากลุ่มวิชา
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ ครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น
 • การพยาบาลสตรีหลังคลอด
 • การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • จิตวิทยาการปรึกษา
 • การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100571