ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ ชยมน ปัญญาวราคม

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลเด็ก
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลเด็ก

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100596