ข้อมูลประวัติ

อาจารย์กัณณิกา นวมโคกสูง

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลผู้สูงอายุ
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
  ผลงานทางวิชาการ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล
100617