ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ ปราโมทย์ แซ่ตั๋น

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา -
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่
 • คณะ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100627