ข้อมูลประวัติ

อาจารย์ ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในผู้สูงอายุ

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100658