ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
 • ประจำ

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา อุดมศึกษา
 • คณะ ครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ การศึกษามหาบัณฑิต
 • สาขา จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
 • คณะ คณะศึกษาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ