ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชา

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา บริหารทางการพยาบาล
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยบรูพา

 • ระดับ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • คณะ พยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100712