ข้อมูลประวัติ

รองศาสตราจารย์ พรศิริ พันธสี

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์)
 • สาขา โภชนศาสตร์
 • คณะ วิทยาศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาลศาสตร์
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร
 • สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 • ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต
 • สาขา นิติศาสตร์
 • คณะ นิติศาสตร์
 • สถาบัน สุโขทัยธรรมาธิราช

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100725