ข้อมูลประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีย์ นฤมิตเลิศ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  อีเมล

การศึกษา
 • ระดับ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 • ระดับ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การพยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100730