ข้อมูลประวัติ

ตำแหน่ง
 • อาจารย์
 • ประจำกลุ่มวิชา

  อีเมล
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

การศึกษา
 • ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขา พยาบาล
 • คณะ คณะพยาบาลศาสตร์
 • สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา การบริหารการพยาบาล
 • คณะ คณะครุศาสตร์
 • สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ระดับ Ph.D.
 • สาขา Nursing
 • คณะ The School of Nursing
 • สถาบัน The Catholic University of America

  สาขาที่เชี่ยวชาญ / หัวข้อวิจัยที่สนใจ
 • อยู่ระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล

  ผลงานวิจัย
  ผลงานทางวิชาการ
100754